Nic dziwnego, że wśród przywódców młodego państwa, ale też w szerokich warstwach społecznych dojrzewało postanowienie odpłaty.
W połowie marca 1939 roku przestała istnieć niepodległa Czechosłowacja. 15 marca do Pragi wkroczyły jednostki niemieckiego Wehrmachtu. Na opanowanych przez Niemców terenach powstał dzień później Protektorat Czech i Moraw, autonomiczna część III Rzeszy. W tym samym czasie, 14 marca 1939 roku, sejm słowacki proklamował niepodległość. Na czele Republiki Słowackiej jako premier stanął ks. Jozef Tiso. Władze w kraju przejęli działacze związani ze Słowacką Partią Ludową (SPL), której założycielem i liderem był katolicki ksiądz Andrej Hlinka (zm. 1938).

Pakt słowacko-niemiecki

Niepodległość Słowacji Polska uznała już 15 marca 1939 roku. Nie jest tajemnicą, że sanacyjni politycy chcieli włączyć nowe państwo do swojej strefy wpływów. Jednakże dla Tiso lepszym protektorem dla państwa słowackiego miał być Adolf Hitler. 23 marca 1939 roku, na mocy układu słowacko-niemieckiego, Niemcy wzięły odpowiedzialność za obronę niepodległości i integralności Słowacji. W zamian strona niemiecka otrzymała prawo budowania baz wojskowych w zachodniej części Słowacji.

Mimo iż Hitler obiecał chronić integralność nowo powstałego państwa słowackiego, początkowo stosunki polsko-słowackie nie zapowiadały drastycznego pogorszenia sytuacji. Jednakże już w czerwcu 1939 roku Hitler kategorycznie nakazał Słowakom zerwanie kontaktów dyplomatycznych z Polską. Niemcy zręcznie grali na słowackich uprzedzeniach. Rozpuszczono pogłoski o rzekomych zamierzeniach strony polskiej co do podziału terytorium Słowacji między Polskę i Węgry. Decyzja o powzięciu przygotowań do przyszłej wojny przez stronę słowacką, umiejętnie naciskaną przez Hitlera, była zatem kwestią czasu.

Na mocy dwustronnych porozumień wojsko niemieckie uzyskało prawo do umieszczenia na terytorium Słowacji składów amunicji. W lipcu strona słowacka zezwoliła Niemcom na zmagazynowanie w Spiskiej Nowej Wsi sześciu wagonów bomb lotniczych i 200 tys. litrów benzyny oraz rozmieszczenie brygad lotniczych. W ramach przygotowań do planowanej operacji przeciw Polsce powołano nowy taktyczny związek wojskowy. Jednostce nadano kryptonim „Bernolák”. Ten związek liczył 51 tysięcy żołnierzy.

Jego głównym zadaniem były działania osłonowe wschodniego skrzydła 14. Armii niemieckiej, dowodzonej przez gen. Wilhelma Lista. Nie należało również zapominać o ochronie terytorium Słowacji przed oczekiwanymi, jak zakładano, atakami wojsk polskich. W celu koordynacji działań Armii Słowackiej utworzono przy niej specjalny sztab łącznikowy z generałem Erwinem Engelbrechtem na czele. Również Luftwaffe miała na terenie Słowacji swój sztab, który koordynował niemieckie ataki lotnicze ze Słowacji, m.in. na Kraków i Warszawę.

Atak z południowej flanki

Premier Tiso rozkazał 6 sierpnia, aby armia słowacka zajęła pozycje nad granicą polską, a 28 sierpnia 1939 roku ogłosił mobilizację, motywując ją zagrożeniem ze strony Polski. Na posiedzeniu rządu słowackiego dwa dni później oświadczył: „Jesteśmy przygotowani do marszu z Niemcami”. Prawdopodobnie w tym czasie została podjęta decyzja o ataku na Polskę. Wojska słowackie przekroczyły granice Polski 1 września 1939 roku o godzinie 8.00. Atak nastąpił bez wypowiedzenia wojny, dowództwo słowackie było ponadto ponaglane przez generała Engelbrechta. Generał Čatloš wydał do swoich żołnierzy następujący rozkaz: „Znowu nastał czas historycznej próby dla narodu słowackiego.