Jego stosunek do sąsiednich narodów był zdecydowanie negatywny. W swoich 10 „przykazaniach”, które potem niestety stały się podstawą dla prowadzenia polityki przez kilka generacji ukraińskich elit narodowych, pisał: „Wszyscy ludzie to twoi bracia, ale Moskale, Lachy i Madziarzy – to wrogowie naszego narodu, póki panują nad nami i gnębią nas”. oraz „Ukraina dla Ukraińców”.

Prace Michnowskiego to kamień węgielny ukraińskiej geopolityki. Niestety nie ma w niej miejsca na wspólne plany budowania przyszłości z Polską. Wręcz przeciwnie – Michnowskyj chciał budować Ukrainę na „kontrze” w stosunku do Polski. Warto zaznaczyć, że ten model geopolityczny Michnowskyj tworzył, kiedy oba narody – polski i ukraiński – nie miały własnej państwowości i mogły być w walce o nią sojusznikami. U początku ukraińskiej geopolityki tkwi założenie konfliktu z Polakami.

Twórca ukraińskiej geografii politycznej
Stepan Rudnickyj (1877-1937) jest autorem wydanego w 1910 roku we Lwowie podręcznika geografii Ukrainy wraz z mapą ziem, na których żyją Ukraińcy. Ta mapa zawierała nawet małe sioła, gdzie żyli Ukraińcy. Według autora, są to tereny od Siedlec i Lublina aż po Kaukaz i Morze Kaspijskie.

W 1916 roku w Wiedniu Rudnickyj wydał swoje opus magnum pt. „Ukraina. Land und Volk”. W tym klasycznym dziele określił etniczny obszar Ukraińców na ok. 850 tys. km2 (obecna Ukraina ma ok. 600 tys. km2). Do ziem ukraińskich zaliczył Chełmszczyznę ze wschodnim Podlasiem, z Zamościem, Chełmem, Krasnymstawem i Drohiczynem. Do Ukrainy przypisywał nie tylko całą Galicję Wschodnią, ale i część Zachodniej. Tutaj granica miała biec koło Gorlic, które leżą niemal na tym samym południku co Tarnów.

Książka Rudnickiego, niezależnie od swoich walorów naukowych – a one są oceniane wysoko – ma charakter wybitnie polityczny. Prezentuje ona maksymalistyczny zasięg ukraińskich pretensji terytorialnych wobec sąsiadów (Rudnickyj mocno też okroił Rosję). Po I wojnie światowej Rudnickyj stworzył nową koncepcję Międzymorza. Projektował utworzenie federacji, do której miały należeć: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia.

Ta koncepcja to śmiertelne zagrożenie dla Polski, która byłaby wtedy izolowana od współpracy z potencjalnymi sojusznikami, którymi są wspomniane państwa.

Rudnyckyj jest prawdziwym twórcą ukraińskiej geografii politycznej, w jeszcze większym zakresie niż Michnowskyj geopolityki ukraińskiej. Prezentuje też jeszcze bardziej antypolskie stanowisko.